Zapraszamy do wzięcia udziału w krótkiej ankiecie, która ma na celu posłużyć ocenie oferty zaproponowanego wsparcia w projekcie pn. „Dialog obywatelski i partycypacja w Powiecie Koszalińskim”. Badanie ma na celu zdiagnozować czy narzędzia zaproponowane Państwu w projekcie były przydatne i adekwatne do potrzeb Państwa i organizacji pozarządowych, w których działacie.
Dzięki kilku krótkim pytaniom, na które udzielą Państwo odpowiedzi jako realizator ww. zadania publicznego dowiemy się czy w przyszłości kontynuować parasolowe wsparcie dla III sektora w powiecie koszalińskim.
Ankieta ma dwie części:
1) _ex ante,_ co oznacza, że jest to badanie związane z początkiem
przystąpienia do procesu wsparcia,
2) _ex post_, co oznacza, że jest to badania związana z etapem, na
który wsparcie zostało już udzielone.
Prosimy wypełnić w pierwszej kolejności ankietę ex ante:
a następnie ex post
Prosimy wybierać w każdym pytaniu jedną lub kilka odpowiedzi w zależności od Państwa potrzeb.
Skip to content