Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sianowskiej zaprasza organizacje pozarządowe z terenu Powiatu Koszalińskiego do współpracy i skorzystania ze wsparcia oferowanego w ramach projektu pn. „Dialog obywatelski i partycypacja w Powiecie Koszalińskim”.

Przedsięwzięcie dofinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Przewiduje ponadgminny wymiar współpracy samorządów i organizacji pozarządowych oraz upowszechnianie idei partycypacji i włączania mieszkańców w procesy tworzenia polityk publicznych.

Projekt został objęty Honorowym Patronatem Starosty Koszalińskiego.

Działania projektu zaplanowano w sposób umożliwiający włączanie 48 NGOs we wszystkie płaszczyzny współpracy NGO z JST: od tworzenia lokalnych polityk publicznych (stworzenie grup roboczych, projektowanie aktów prawa lokalnego/programów; aktywne konsultacje dokumentów i ich przyjęcie przez organy stanowiące w JST) poprzez działania edukacyjne: szkolenia i warsztaty wzmacniające kompetencje NGO’s oraz członków istniejących w Powiecie ciał dialogu obywatelskiego (np. Rad Sportu, Rad Seniorów, Rad Młodzieżowych, Rad Działalności Pożytku Publicznego), aż po tworzenie warunków do społecznej aktywności tj. utworzenie Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych – jako Powiatowego ośrodka wsparcia dla NGO i grup nieformalnych.
Zapraszamy do śledzenia strony internetowej oraz bieżących informacji o doradztwie, szkoleniach i organizacji Powiatowego Dnia NGO.

Zainteresowane organizacje pozarządowe z terenu 8 gmin Powiatu Koszalińskiego zapraszamy do kontaktu celem uzyskania szerszych informacji o projekcie.
Osobą do kontaktu jest: Dawid Marcinkowski, koordynator projektu,
tel. 669 436 654, e-mail: kontakt@ngowpowiecie.pl

Zgłoszenie organizacji do udziału w projekcie wymaga przesłania wypełnienia i podpisania poniższych dokumentów rekrutacyjnych – wypełnione dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać drogą pocztową na adres: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sianowskiej, ul. Armii Polskiej 23, 76-004 Sianów lub zeskanować i wysłać na adres e-mail: kontakt@ngowpowiecie.pl

Skip to content